Natura2000

Natura 2000 - Rynna Jezior Torzymskich PLH080073

Natura 2000 - Rinne Sternberger Seen PLH080073

 

Nad Jeziorem Pniewy.                                                          Am Pinnow-See.

 

***

Na obszarze Natura 2000, dokładnie na terenie żerowania bielika, odbyła się już po raz piąty z rzędu powtarzająca się cyklicznie stała impreza. W 2017 roku udział w imprezie i tym razem wzięło ok. 15.000 osób.

***

Na obszarze Natura 2000, w miejscu gdzie wcześniej żerowały bieliki, w 2016 roku odbyła się już po raz czwarty z rzędu impreza, o której szwajcarski dziennik Neue Züricher Zeitung z 18.10.2016 roku napisał, że "indywidualne narkotykowe menu jest głównym aktem festiwalu, DJ są jedynie statystami". W 2016 roku udział w imprezie wzięło ok. 15.000 osób.

***

Koniec lipca i początek sierpnia, a więc w okresie lęgowym ptaków, przy współudziale władz i podległych im służb na obszarze Natura 2000 odbyła się już po raz trzeci z rzędu cykliczna prywatna impreza na potrzeby której wybudowano stałe pole namiotowe. W ubiegłym roku (2014) udział w imprezie wzięło ok. 3.000 imprezowiczów. W tym roku (2015) było ich już ok. 7.000.

***

W styczniu 2014 na stronie Komisji Europejskiej opublikowano najnowsze listy obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty. Tym samym wszystkie obszary siedliskowe w Polsce objąte listą, która została przekazana Komisji Europejskiej, posiadają status obszarów Natura 2000. Do nich należy również nasz obszar Natura 2000 w Garbiczu pod nazwą: Rynna Jezior Torzymskich PHL080073 o powierzchni 306,1 ha, a więc łącznie z Terenem na którym władze i podległe im służby organizują prywatny festiwal. Jest to odbywający się corocznie stały festiwal granej przez całą dobę muzyki i to głównie muzyki techno. 

https://vimeo.com/113837599

***

Link do mapy chronionych obszarów.

 

30 października 2012 roku Rada Ministrów zatwierdziła zmodyfikowaną Liste obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW), która została przekazana Komisji Europejskiej. Wśród proponowanych obszarów na pozycji 50 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty - Rynna Jezior Torzymskich PHL080073 o powierzchni 306,1 ha.

 

***

"Rynna Jezior Torzymskich" jest potencjalnym obszarem Natura-2000.  Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska od 03.06.2011 przeprowadza konsultacje społeczne kolejnych projektowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty Natura-2000, utworzonych zgodnie z ustaleniami podjętymi na seminarium biogeograficznym w marcu 2010. Wśród obszarów konsultowanych znalazł się również obszar PLH080073.

 

***

Potencjalny obszar Natura 2000 - PLH08_17 "Rynna Jezior Torzymskich" - 2009

***

Obszar Natura 2000 - Rynna Jezior Torzymskich obejmujący Jeziora w Garbiczu znalazł na tzw. "Shadow-Liste 2010". Więcej aktualnych informacji można znaleść na stronie Klubu Przyrodników.

 

***

Obszar siedliskowy Natura-2000-obejmujący Jeziora w Garbiczu przeszedł pomyślnie Wszelkie Naukowe rekomendacje i konsultacje, lecz nie został wysłany 30 października 2009 do Komisji Europejskiej. Został "wycięty" z listy w ostatniej chwili przez Rade Ministrów. Przyczyny nie są podane.

***

Jeziora Garbickie pod mylącą nazwą "Jeziora Torzymskie" znalazły się na liście potencjalnych obszarów Natura-2000, którą Ministerstwo Ochrony Środowiska przekazało opiniowania. Swoje negatywne stanowisko na temat okrojenia obszarów wyraził Klub Przyrodników 29 września 2009 r.:

 

***

Dla Jezior Garbickich zmieniono nazwę potencjalnego obszaru środowiskowego Natura-2000 z  "Rynna Jezior Torzymskich" - na -. "Jeziora Torzymskie" Oba wyrazy nowej nazwy -. tj "Jeziora Torzymskie" - nie odpowiadają rzeczywistości, ponieważ ten obszar, po pierwsze, nie obejmuje torzymskich Jezior (tj. J. Ilno, J. Trawno, J. Trawienko), po drugie, nie obejmuje wyłącznie terenu samych tylko Jezior, lecz również teren polodowcowej rynny. Dlatego poprzednia nazwa jest właściwa dla tego obszaru. Eksperci nie wyjaśnili jakie Naukowe przyczyny motywowały taka zmianę nazwy. Ponadto z oficjalnej strony Natura 2000 usunięto link do mapy tego obszaru. Natomiast pod adresem poprzedniej mapy jest juz zupełnie inna mapa, przedstawiająca jakiś inny obszar, nie wiadomo przez kogo i dlaczego okrojony o ok. 50 ha na i rozerwany dwie części. Czyż takie postępowanie nie jest z sprzeczne własną Informacja Ministerstwa dotyczącą potencjalnych obszarów środowiskowych?

 

* * *

Zarząd Powiatu Sulęcin negatywnie zaopiniował projekt sporządzony przez ekspertów wojewódzkich zespołów specjalistycznych Natura 2000 - Rynna Jezior Torzymskich.

* * *

Rada Miasta Torzymia negatywnie zaopiniowała projekt sporządzony przez ekspertów wojewódzkich zespołów specjalistycznych Natura 2000 - Rynna Jezior Torzymskich.

* * *

"Rynna Jezior Torzymskich" jest potencjalnym obszarem Natura 2000. Ministerstwo Środowiska przekazało do opiniowania propozycje nowych Specjalnych obszarów Ochrony siedlisk opracowane przez wojewódzkie zespoły specjalistyczne. Propozycje nowych obszarów powstawały w oparciu o prace terenowe mające na celu potwierdzenie lub pozyskanie nowych informacji dotyczących występowania siedlisk przyrodniczych i gatunków chronionych w Ramach sieci Natura-2000. Eksperci byli zobowiązani tun wyznaczenia takich granic obszarów by objąć ich zasięgiem wyłącznie najcenniejsze tereny, wyłączając, jeśli jest możliwe, Tereny zurbanizowane. wśród proponowanych nowych obszarów Natura 2000 znalazła się również "Rynna Jezior Torzymskich ".

 

***

19 Lutego 2009 jest planowym dniem wejścia w życie Nowego prawa miejscowego dla terenu położonego w obrębie Garbicz o powierzchni ca. 48 ha (teren nad Jeziorem Wielkim) -. POZ . 70, Dz U. Woj. Lubuskiego nr 3, z dnia 19 stycznia 2009 r. Przy tworzeniu tego prawa miejscowego organy administracji gminnej nie kierowały się zasadą przezorności i pod nie braly uwagę możliwości powstania na tym terenie obszaru Natura 2000. 

***

24 listopada 2008 jest planowym dniem wejścia w życie zmienionego prawa miejscowego dla terenu położonego w obrębie Garbicz o powierzchni 7,2 ha (teren nad Jeziorem Kręcko) -. POZ . Dz 1588 U. Woj. Lubuskiego nr 108, z dnia 24 października 2008 r. Przy tworzeniu tego prawa miejscowego organy administracji gminnej nie kierowały się zasadą przezorności i pod nie braly uwagę możliwości powstania obszaru Natura 2000.

***

Od dnia 15 listopada 2008 obowiązują, podpisane przez Prezydenta 28 października, ustawy przyrodnicze. Prezydent Lech Kaczyński podpisał ustawę o zmianie ustawy o ochronie przyrody, oraz ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie Środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Ustawy mają istotne znaczenie również dla ochrony przyrody Garbicza.

 

***

"W granicach obszaru dominuje Siedlisko - .. Twardowodne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienicowymi (kod 3140) zajmujące łącznie 105 ha Oprócz Jezior ramienicowych, wystepuje szereg siedlisk przyrodniczych, łacznie zidentyfikowano ich 9, stan zachowania Jezior jest dobry, jednak pod względem niektórych parametrów wymagający poprawy. Jeziora te należą niewątpliwie najczystszych i najcenniejszych przyrodniczo w województwie lubuskim. Występujące w rejonie jeziora Dzikiego torfowisko przejściowe należy do jednych cenniejszych w woj. lubuskim. Jezioro Jasne oraz Dzikie charakteryzują się występowaniem m.in. szuwarów kłociowych. Odsłonięte Brzegi jeziora Dzikiego zasiedlane są przez rzadkiego torfowca Sphagnym inundatum. W jeziorze Jasnym stwierdzono występowanie rzadkiego w województwie lubuskim gatunku - ... jezierzy morskiej (Najas marina), pod względem różnorodności gatunków i zespołów ramienic, jezioro należy najcenniejszych w woj lubuskim, w okolicach Garbicza znajdują się skupienia starych Dębów i lip z rzadkimi gatunkami chrząszczy: jelonkiem rogaczem (Lucanus cervus) i pachnicą Dębowa (Osmoderma eremita). Jednocześnie obszar stanowi miejsce lęgów m.in. takich gatunków ptaków jak: żuraw, dzięcioł czarny, gągoł, zimorodek, błotniak stawowy, wodnik oraz stanowi ważny obszar żerowania bielika " 

(Opis obszaru na podstawie formularza danych Natura-2000 )

***

"Ramienice z rodziny Characea występuja do głębokości 8,50 m. Jezioro Garbicz pod względem wskaźników fizykochemicznych charakteryzuje się wodą dobrej jakości (II klasa czystości), natomiast pod względem bakteriologicznym wodą bardzo dobrej jakości (I klasa czystości). Jezioro ma niekorzystne warunki naturalne i jest podatne na wplywy zanieczyszczeń zewnętrznych (II Kategoria podatności na degradację). Dla utrzymania obecnej i uzyskania poprawy jakości wody ich klasy czystości wymagane jest rygorystyczne przestrzeganie zasad Ochrony Środowiska na terenie calej zlewni jeziora. "

 

( Jezioro Garbicz - Komunikat o jakości wód w 2001 roku - Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze)

 

 

 ***

"Jezioro Garbicz charakteryzuje się na zwiekszoną podatnością degradujące działanie antropogenne. Jakość wód jeziora odpowiada II klasie czystości wód jeziornych. Pod względem sanitarnym wody jeziora odpowiadają I klasie czystości. Dla zachowania stosunkowo dobrej jeszcze jakości wód jeziora Garbicz, konieczne jest bardzo ostrożne wykorzystywanie zbiornika na potrzeby turystyki i rekreacji. Przewaga korzystnych cech naturalnych jeziora, przy jednocześnie ograniczonej presji turystycznej, powinna ten stan zachować " (Stan Środowiska w Województwie Lubuskim - IV Wody - Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze )

 

***

"To właśnie miejscowe inicjatywy, podejmowane przez lokalne samorządy i organizacje społeczne maja być realizowane w pierwszej kolejności. Poprzez wspólne przedsięwzięcia i pokonywanie wzajemnych uprzedzeń lokalne społeczności pogranicza maja szansę realizacji idei Krajobrazu Roku jeszcze długo po zakończeniu trwania projektu."

 

Krajobraz roku 2003/2004 - NFI (Międzynarodowa Organizacja Przyjaciół Przyrody)

 

***

 

©

Wszystkie prawa zastrzeżone.  Alle Rechte vorbehalten.

Kostenlose Homepage von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!